Gemeente De Marne

Hieronder ziet u de huidige scholenspreiding en de toekomstige scholenspreiding (voorstel) in de gemeente De Marne. De gemaakte keuzes worden aan de hand van de criteria schoolgrootte, keuzevrijheid en bereikbaarheid toegelicht.

GEMEENTE DE MARNE  overzicht oud → nieuw

Afbeelding 1

Obs Akkerwinde (Ulrum) en obs Lydinge (Leens)

Op 1 augustus 2014 fuseerde obs Akkerwinde met obs Lydinge. De school is gevestigd in Leens. Aanleiding voor deze fusie was het kleine aantal leerlingen op obs Akkerwinde (24). Door de fusie is het leerlingenaantal van obs Lydinge gestegen naar 59. De prognoses van ABF Research laten de komende jaren een lichte stijging zien. Mocht het aantal leerlingen in de toekomst dalen, dan kan onderzocht worden of obs Lydinge en cbs De Regenboog kunnen fuseren tot een samenwerkingsschool. Verwacht wordt dat de nieuwbouw in Leens op 1 augustus 2017 gereed zal zijn. In deze nieuwbouw wordt een Integraal Kind Centrum (IKC) gehuisvest, waaronder obs Lydinge en cbs De Regenboog. Door obs Lydinge en cbs De Regenboog in één gebouw onder te brengen, kunnen zij gemakkelijker gebruik maken van elkaars faciliteiten. Om tegemoet te komen aan het criterium ‘keuzevrijheid’ is er vooralsnog niet voor gekozen om obs Lydinge met cbs De Regenboog te laten fuseren. De ouders in Ulrum behouden hun keuzevrijheid. Zij kunnen kiezen uit een christelijke basisschool in hun eigen dorp, een openbare basisschool in Leens en een samenwerkingsschool in Zoutkamp.

Bs Mandegoud (Kloosterburen)

Samenwerkingsschool Mandegoud blijft in zijn huidige vorm bestaan. Volgens de prognoses van ABF Research daalt het aantal leerlingen op termijn tot onder de 80 leerlingen (in 2025). Echter, de prognoses houden geen rekening met de fusies, zoals voorgesteld in dit document. Mogelijk heeft een aantal van deze fusies effect op de schoolkeuze van ouders en beïnvloedt dit de ontwikkeling van het leerlingenaantal van bs Mandegoud positief.

Cbs Ichthusschool en obs Solte Campe (Zoutkamp)

Cbs Ichthusschool en obs Solte Campe fuseren per 1 augustus 2016 tot een samenwerkingsschool onder het bestuur van VCPO Noord-Groningen. Gezamenlijk hebben deze scholen nu en in de toekomst meer dan 80 leerlingen. De school zal gevestigd worden in het gebouw van cbs Ichthusschool. Door een school in Zoutkamp te houden, wordt tegemoet gekomen aan het criterium ‘nabijheid’. De keuzevrijheid van ouders in Zoutkamp wordt door de fusie beperkt, want er blijft één school in Zoutkamp over. Ouders die hun kind naar een openbare of een christelijke school willen laten gaan, kunnen kiezen voor Ulrum (christelijk basisonderwijs) of Leens (christelijk en openbaar basisonderwijs). Aan de andere kant wordt de keuzemogelijkheid voor ouders in Zoutkamp vergroot. Naast openbaar en christelijk onderwijs, hebben zij nu ook de mogelijkheid te kiezen voor een samenwerkingsschool.

Cbs H. de Cockschool (Ulrum)

Cbs H. de Cockschool blijft in de huidige vorm bestaan. Door de fusie tussen obs De Akkerwinde en obs Lydinge is cbs H. de Cockschool de enige basisschool in Ulrum. Dit heeft effect gehad op het aantal leerlingen op de school. Het aantal leerlingen is momenteel groter dan 80 en de verwachting is dat dit in de toekomst zo blijft. Cbs H. de Cockschool zal in het huidige gebouw gevestigd blijven.

Cbs De Regenboog (Leens)

Vooralsnog blijft cbs De Regenboog in Leens voortbestaan. Volgens de prognoses van ABF research daalt het aantal leerlingen op cbs De Regenboog in Leens de komende jaren. Wanneer de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan door het kleine aantal leerlingen, zal onderzocht worden of obs Lydinge en cbs De Regenboog kunnen fuseren tot een samenwerkingsschool in Leens. Verwacht wordt dat de nieuwbouw in Leens op 1 augustus 2017 gereed zal zijn. In deze nieuwbouw zal een Integraal Kind Centrum (IKC)  worden gehuisvest, waarin cbs De Regenboog en obs Lydinge een plaats krijgen.

Obs De Getijden (Pieterburen)

Obs De Getijden in Pieterburen verhuist met haar montessorionderwijs naar Winsum als het Integraal Kind Centrum (IKC) daar klaar is. Naar inschatting wordt de nieuwbouw per augustus 2018 opgeleverd. In de tussenliggende periode zullen de fusiemogelijkheden onderzocht worden. De steungroep Pieterburen vervolgt in 2015 het gesprek met L&E om te kijken of de school ook na 2018 in een andere organisatievorm open kan blijven. Het leerlingenaantal van De Getijden is momenteel 29 en daalt volgens de prognoses tot onder de opheffingsnorm. L&E vindt het niet verantwoord een school van deze kleine omvang te handhaven. De afstand tussen Pieterburen en Winsum is ongeveer 11 km.

obs De Octopus (Eenrum)

Obs De Octopus blijft in zijn huidige vorm bestaan. Momenteel wordt, in samenwerking met Kids2B en Stichting Peuterspeelzaal De Marne, gewerkt aan de totstandkoming van een Integraal Kind Centrum (IKC) in of nabij het gebouw van obs De Octopus. Momenteel is obs De Octopus met een leerlingenaantal van 169 fors groter dan het minimum van 80 leerlingen. Volgens de prognoses van ABF Research zal dit ook in de toekomst zo blijven.