Prognoses

Om tot een duurzaam spreidingsplan te komen (voor minimaal 10 jaar), zijn per school van L&E en VCPO de leerlingprognoses op schoolniveau in kaart gebracht. Leerlingprognoses zijn voorspellingen van het verdere verloop van de leerlingenaantallen. Ze worden gemaakt aan de hand van demografische ontwikkelingen in een gebied. Het is lastig om een precieze voorspelling te maken van de leerlingenaantallen, omdat onvoorziene gebeurtenissen er niet in meegenomen worden. Ook toekomstige keuzes van ouders worden niet meegenomen. Hierdoor wijken prognoses per definitie af van het werkelijke leerlingenaantal op de scholen. Wel laten prognoses een duidelijke trend zien, waarop bestuurders hun beleid kunnen baseren. Er zijn verschillende organisaties die prognoses maken. Omdat prognoses door het gebruik van verschillende methodieken van elkaar kunnen verschillen, hebben de bestuurders prognoses van een aantal organisaties naast elkaar gelegd.