Gemeente Eemsmond

Hieronder ziet u de huidige scholenspreiding en de toekomstige scholenspreiding (voorstel) in de gemeente Eemsmond. De gemaakte keuzes worden aan de hand van de criteria schoolgrootte, keuzevrijheid en bereikbaarheid toegelicht.

GEMEENTE EEMSMOND  overzicht oud → nieuw

Afbeelding 1

Obs Roodschoul en cbs H.H. Simonides (Roodeschool)

Cbs H.H.Simonides in Roodeschool en obs Roodschoul in Roodeschool fuseren per 1 augustus 2015 tot een samenwerkingsschool in Roodeschool, onder het bestuur van L&E . Volgens de prognoses ontstaat door deze fusie een samenwerkingsschool met 82 leerlingen in 2015. De prognoses laten echter een verdere daling van het leerlingenaantal in Roodeschool zien. Hierdoor zou het leerlingenaantal van de samenwerkingsschool in Roodeschool op termijn onder het vastgestelde minimum van 80 kunnen komen. Een fusie met een school of scholen in Uithuizermeeden wordt dan niet uitgesloten. Kwaliteit van het onderwijs blijft het meest belangrijke criterium. Ondanks het feit dat de school onder het bestuur van L&E zal vallen, is ervoor gekozen de school te huisvesten in het gebouw van H.H.Simonides. Het gekozen scenario komt tegemoet aan het criterium ‘nabijheid’: in het dorp Roodeschool blijft een school gevestigd. De keuzemogelijkheid voor ouders wordt door het vormen van de samenwerkingsschool vergroot. Ouders kunnen kiezen voor een samenwerkingsschool in Roodeschool, of voor een openbare of christelijke school in Uithuizermeeden. De afstand van Roodeschool naar Uithuizermeeden is ongeveer 3 km.

Obs De Schutsluis (Oldenzijl) en obs Onnema (Zandeweer)

Obs De Schutsluis in Oldenzijl fuseert met obs Onnema in Zandeweer op 1 augustus 2015. Het daltononderwijs van obs De Schutsluis zal een plek krijgen in de fusieschool. Door de voorgenomen fusie ontstaat volgens de prognoses van ABF Research in 2015 een school die groter is dan 80 leerlingen, maar op termijn tot onder de grens van 80 leerlingen zal dalen. Echter, de verwachting is dat het nieuwe onderwijskundige profiel van de fusieschool (daltononderwijs) een positieve impuls geeft aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Mocht de positieve impuls uitblijven, dan zal op termijn samenwerking worden gezocht met een derde school. De fusieschool zal gehuisvest worden in het gebouw van obs Onnema in Zandeweer. De afstand tussen obs De Schutsluis en obs Onnema is minder dan 3 km.

Cbs Koning Willem Alexander, obs Brunwerd (Uithuizen)

Cbs Koning Willem Alexander en obs Brunwerd blijven als zelfstandige scholen voortbestaan. Cbs Koning Willem Alexander blijft volgens de prognoses voorlopig boven het minimum aantal leerlingen van 80. Er is dan ook geen directe noodzaak om de school te laten fuseren met een andere school. Mocht het aantal leerlingen op termijn onder de 80 leerlingen dalen, dan zal de mogelijkheid tot fusie met een andere school onderzocht worden. Obs Brunwerd blijft volgens de prognoses ook op termijn ruim boven de 80 leerlingen (148 in 2025). In Uithuizen wordt een nieuwe ‘brede school’ gebouwd. Deze zal onderdak bieden aan cbs Koning Willem Alexander, obs Brunwerd en rkb De Schelp van het katholieke bestuur Fidarda. De keuzevrijheid van ouders blijft gelijk aan de huidige situatie. Ook de afstand die ouders moeten afleggen naar de school blijft nagenoeg onveranderd.

Cbs De Noordkaap en nbs De Sterren (Uithuizermeeden )

Zowel cbs De Noordkaap als nbs De Sterren blijven in hun huidige vorm, als ‘brede school’, gehandhaafd. Ondanks het feit dat het leerlingenaantal van nbs De Sterren momenteel lager is dan 80 (64 leerlingen) en de school hier volgens de prognoses niet bovenuit zal komen, is ervoor gekozen nbs De Sterren voorlopig in zijn huidige vorm te laten voortbestaan. Dit om de keuzevrijheid voor ouders optimaal te houden. In Roodeschool wordt een samenwerkingsschool gevormd. Door nbs De Sterren open te houden in de huidige vorm, kunnen ouders kiezen uit christelijk onderwijs (cbs De Noordkaap), neutraal onderwijs (nbs De Sterren) en de samenwerkingsschool in Roodeschool. Cbs De Noordkaap blijft met de geprognosticeerde 160 leerlingen in 2025 ruim boven het minimum van 80 leerlingen. Beide scholen blijven in het huidige gebouw. Cbs De Noordkaap zal ook in de toekomst daltononderwijs blijven bieden.

Obs Usquert (Usquert)

Obs Usquert zal in zijn huidige vorm blijven bestaan. Momenteel zitten er 86 leerlingen op obs Usquert en volgens de prognoses blijft dit aantal boven het minimum van 80 leerlingen. Ouders kunnen, naast christelijk en openbaar onderwijs (in Uithuizen), in de toekomst ook kiezen voor een samenwerkingsschool in Warffum.

Cbs De Rank en obs Jansenius de Vries (Warffum)

Cbs De Rank en obs Jansenius de Vries in Warffum fuseren in augustus 2017 tot een samenwerkingsschool. Het bestuur waaronder deze school zal vallen, wordt op een later tijdstip vastgesteld. Cbs De Rank heeft momenteel 67 leerlingen. Dit leerlingenaantal zal volgens de prognoses in de toekomst verder afnemen. Door te fuseren met obs Jansenius de Vries (momenteel 87 leerlingen, in de toekomst daalt dit aantal tot 55 leerlingen) ontstaat in 2020 volgens de prognoses een school met meer dan 100 leerlingen. Dit is ruim boven het minimum van 80 leerlingen. Net als het verantwoordelijke bestuur, is ook de huisvesting van de samenwerkingsschool nader te bepalen. Dit is afhankelijk van de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van beide gebouwen.Door de fusie kunnen ouders uit Warffum niet meer voor twee, maar nog maar voor één school kiezen in het dorp. Ouders die kiezen voor christelijk of openbaar onderwijs, kunnen terecht in Baflo/Rasquert.

Obs Klinkenborg (Kantens)

Obs Klinkenborg in Kantens blijft voorlopig in zijn huidige vorm bestaan. Op obs Klinkenborg zitten momenteel 67 leerlingen. Dit is minder dan het minimum van 80 leerlingen. De prognoses van ABF Research laten een groei van het aantal leerlingen zien (77 in 2025). Door de fusie van obs De Schutsluis in Oldenzijl en obs Onnema in Zandeweer en de fusie van obs Jansenius de Vries en cbs De Rank, zou het keuzepatroon van ouders in de toekomst kunnen veranderen. Mogelijk geeft dit een extra impuls aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal op obs Klinkenborg.