Gemeente Winsum

Hieronder ziet u de huidige scholenspreiding en de toekomstige scholenspreiding (voorstel) in de gemeente Winsum. De gemaakte keuzes worden aan de hand van de criteria schoolgrootte, keuzevrijheid en bereikbaarheid toegelicht.

GEMEENTE WINSUM  overzicht oud → nieuw

Afbeelding 2

Obs De Holm (Den Andel ), obs Mathenesse (Rasquert) en cbs Ichthus (Baflo)

Obs De Holm in Den Andel fuseert op 1 augustus 2015 met obs Mathenesse in Rasquert. Obs De Holm is dusdanig klein (42 leerlingen) dat voortbestaan in de huidige vorm geen mogelijkheid is. Door te fuseren met obs Mathenesse ontstaat een openbare basisschool met ruim 120 leerlingen in 2015. De verwachting is dat dit aantal zal dalen tot iets meer dan 80 leerlingen in 2025. Voor ouders van obs De Holm in Den Andel neemt de reisafstand toe met iets meer dan 3 km. Ouders hebben ook de mogelijkheid te kiezen voor een andere school dan obs Mathenesse. Zo zal in Warffum in de toekomst een samenwerkingsschool gevestigd zijn.

Obs Mathenesse in Rasquert en cbs Ichthus in Baflo gaan ‘samenwonen’ in een nieuw schoolgebouw. De termijn waarop dit gebeurt is onder meer afhankelijk van het bouwproces van het nieuwe schoolgebouw. Verwachte datum van verhuizing is 1 augustus 2017. De nieuwbouw wordt een Integraal Kind Centrum (IKC). Op cbs Ichthus in Baflo zitten momenteel 116 leerlingen. De prognoses geven aan dat dit aantal zal dalen tot onder de 80 in 2020. Zoals hierboven beschreven zal obs Mathenesse in Rasquert (o.a. door de fusie met obs De Holm) groter dan 80 leerlingen blijven. In Baflo/Rasquert blijven voorlopig zowel een christelijke als een openbare school bestaan. Zowel de keuzemogelijkheden als de reisafstand voor ouders blijven hierdoor onveranderd. Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen wordt de mogelijkheid van een fusie tot een samenwerkingsschool in Balfo/Rasquert onderzocht. Het bestuur waaronder deze eventuele samenwerkingsschool zal vallen, wordt op een later tijdstip vastgesteld. Mocht in de toekomst gekozen worden voor een fusie, dan wordt ingeboet op het criterium ‘keuzevrijheid’: ouders kunnen nog voor één school kiezen in plaats van twee. Echter, in Winsum (ongeveer 5 km van Baflo) wordt zowel christelijk als openbaar onderwijs aangeboden. Wel blijft er een school in Baflo/Rasquert gevestigd. De afstand die ouders moeten afleggen naar school zal niet sterk toenemen.

Obs De 9 Wieken, cbs De Piramiden, obs Tiggeldobbe (Winsum) en obs De Getijden (Pieterburen)

Op 1 augustus 2018 (onder voorbehoud nieuwbouw) betrekken obs De 9 Wieken, obs Tiggeldobbe, obs De Getijden en cbs De Piramiden een nieuw gebouw (samen met gereformeerde basisschool De Wierde). De nieuwbouw wordt een Integraal Kind Centrum (IKC). Ook gbs De Wierde in Winsum zal op deze datum de nieuwbouw betrekken. Obs De 9 Wieken en obs Tiggeldobbe zullen op de datum van het betrekken van de nieuwbouw fuseren tot één openbare basisschool. De Getijden zal een aparte montessoristroom verzorgen. In de komende periode zullen de fusiemogelijkheden onderzocht worden. Zowel de openbare basisschool van L&E als de christelijke basisschool van VCPO, zullen ook op termijn boven het minimale aantal van 80 leerlingen blijven. Door de fusie tussen obs Tiggeldobbe en obs De 9 Wieken ontstaat een openbare basisschool met op termijn bijna 300 leerlingen. Cbs De Piramiden blijft met 143 leerlingen in 2025 ruim boven het minimum van 80 leerlingen. Door de scholen in één gebouw onder te brengen, kunnen de scholen samenwerken. Hierbij kan gedacht worden aan het delen van bepaalde voorzieningen, en het uitwisselen van kennis en ervaring. De afstand die ouders moeten afleggen naar de school neemt niet of nauwelijks toe. Momenteel biedt L&E montessorionderwijs op obs De Getijden in Pieterburen. In de toekomst wil L&E montessorionderwijs als extra stroom aanbieden in de brede school in Winsum. Tot dat moment blijft L&E montessorionderwijs aanbieden op obs De Getijden in Pieterburen.

cbs De Borgschool (Winsum)

Cbs De Borgschool is op dit moment met 96 leerlingen groter dan het minimum van 80 leerlingen. Het aantal leerlingen op De Borgschool is (tegen de voorspellingen in) behoorlijk gegroeid. Aan deze groei wordt (ondanks dat de prognose een daling van het aantal leerlingen laat zien) een kans gegeven. De Borgschool heeft immers eerder bewezen in staat te zijn meer leerlingen te trekken. Het gebouw van cbs De Borgschool is verouderd. Daarom is ervoor gekozen te verhuizen naar het huidige gebouw van obs De 9 Wieken, zodra deze school verhuist naar het nieuwe IKC in Winsum (naar verwachting augustus 2018).

Cbs De Meander (Sauwerd) en obs De Wierde (Adorp)

Cbs De Meander in Sauwerd en obs De Wierde in Adorp fuseren op 1 augustus 2017 tot een samenwerkingsschool. Het bestuur waaronder deze school zal vallen, wordt op een later tijdstip vastgesteld. Zowel cbs De Meander in Sauwerd (71 leerlingen) als obs De Wierde in Adorp (70 leerlingen) zullen op termijn minder dan 60 leerlingen hebben. Door te fuseren ontstaat een samenwerkingsschool die volgens de prognoses ook in de toekomst meer dan 80 leerlingen heeft. De samenwerkingsschool zal gehuisvest worden in Sauwerd. Hiermee sluiten de schoolbesturen aan bij de structuurvisie van de gemeente Winsum, waarin Sauwerd als kerndorp is aangemerkt. Ouders kunnen voor een openbare of christelijke school in Winsum terecht. De afstand die ouders moeten afleggen naar de school zal met maximaal 2,5 km toenemen (de afstand tussen Sauwerd en Adorp).

Obs Kromme Akkers (Garnwerd) en sws Op Wier (Ezinge)

Obs Kromme Akkers in Garnwerd en sws Op Wier in Ezinge zullen, in afwachting van de uitkomsten van de projectgroep, in augustus 2017 fuseren. De ‘nieuwe’ school is weer een samenwerkingsschool. Momenteel wordt in een projectgroep gesproken over andere mogelijke scenario’s voor obs Kromme Akkers in Garnwerd. In deze groep zitten vertegenwoordigers van ouders en andere inwoners in Garnwerd en omgeving, en vertegenwoordigers van L&E. Een alternatief voor het scenario zoals hier beschreven, is nog niet geformuleerd. Obs Kromme Akkers in Garnwerd heeft momenteel 56 leerlingen en zal volgens de prognoses voor 2025 onder de opheffingsnorm van 47 leerlingen komen. Sws Op Wier heeft momenteel 98 leerlingen, maar de prognoses geven aan dat dit aantal de komende jaren fors zal dalen (tot 56 in 2025). Door de fusie ontstaat een school die ook op termijn meer dan 80 leerlingen heeft. Het aantal leerlingen op de samenwerkingsschool blijft beperkt. Toch is voor dit scenario gekozen, omdat er anders geen onderwijs wordt aangeboden in het westen van de gemeente Winsum. Er zou in dat geval te sterk worden ingeboet op het criterium ‘nabijheid’. De keuzevrijheid van ouders verandert door deze fusie niet sterk. Ouders uit Garnwerd die bewust voor openbaar onderwijs kiezen, kunnen terecht in Winsum. Dit ligt ongeveer 5 km van Garnwerd.