Draagvlak voor bestuurlijke fusie in primair onderwijs

Er is voldoende draagvlak voor een bestuurlijke fusie en een vruchtbare samenwerking tussen de Stichting Lauwers en Eems en de VCPO Noord-Groningen. Dit blijkt uit een draagvlakonderzoek dat de beide schoolbesturen hebben laten uitvoeren door BMC.

Beide organisaties bedienen dezelfde regio vanuit in totaal 31 basisscholen in de regio Noord Groningen. Beiden hebben ook te maken met bevolkingskrimp en afnemende leerlingenaantallen. Ze zijn relatief klein (zowel qua scholen als qua bestuur) en hebben relatief weinig leerlingen. Dat maakt de organisaties kwetsbaar. Het onderzoek van BMC moest antwoord geven op de vraag of een fusie op steun kon rekenen. BMC verdiepte zich in alle stukken en sprak met betrokkenen en belanghebbenden, waaronder personeel en ouders.

Draagvlak

Simon van der Wal, directeur-bestuurder van VCPO Noord-Groningen: “Uit het onderzoek blijkt dat een bestuurlijke fusie op draagvlak kan rekenen. Er wordt erkend dat nietsdoen geen optie is. De leerlingenaantallen dalen en de verwachting is dat deze trend doorzet. Er zijn wel verschillen tussen de organisaties, maar die zijn niet zo groot dat ze samenwerking in de weg staan. Het is bovendien een logisch vervolg, omdat we al op veel terreinen samenwerken.”

Meerwaarde

Aris Fickweiler, directeur-bestuurder Lauwers en Eems: “Een bestuurlijke fusie zorgt ervoor dat de afname van leerlingenaantallen beter opgevangen kan worden. Er komt meer zekerheid voor werkgelegenheid en meer perspectief op mobiliteit en doorgroeimogelijkheden bij het personeel. De kwaliteit binnen beide organisaties kan worden versterkt en de organisatiestructuur en bedrijfsvoering worden eenvoudiger en daarmee efficiënter. Hierdoor ontstaan besparingen die het werken met kinderen in de klas direct ten goede komen.”

Aandachtspunten

Er worden in het onderzoek ook aandachtspunten benoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het behoud van kleine scholen en het meenemen van alle betrokkenen en belanghebbenden bij het verloop van het proces. Ook het behoud van de christelijk identiteit van VCPO Noord-Groningen en het openbare karakter van Lauwers en Eems is een aandachtspunt. Lees hier het volledige onderzoek.

Volgende fase

Nu duidelijk is dat er draagvlak is, zetten de schoolbesturen de komende periode verdere stappen op weg naar een bestuurlijke fusie. Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid van de fusie. Hierbij worden niet alleen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, maar ook de vakbonden, de toezichthouders, de ouders en medewerkers, de gemeenten en de Algemene Ledenvergadering van VCPO Noord-Groningen betrokken. Daarnaast worden er werkgroepen samengesteld met experts uit de beide organisaties, om verschillende thema’s uit te werken.