Obs Kromme Akkers in Garnwerd volop in ontwikkeling

In Garnwerd zagen de dorpsbewoners het voorstel om obs Kromme Akkers te laten fuseren met sws Op Wier in Ezinge (en daarmee de school in hun dorp te sluiten) niet zitten.

De school kreeg de kans om een alternatief plan te maken. Het bestuur zag mogelijkheden in dit plan en gaf de school in februari fiat om ermee aan de slag te gaan. Hoe staat het er nu voor op obs Kromme Akkers? Concluderend kunnen we zeggen dat de verschillende commissies, bestaande uit teamleden, ouders en dorpsbewoners, werk maken van het plan en de school volop in ontwikkeling is. Hieronder per commissie een overzicht van wat er gebeurt.

De onderwijscommissie geeft het gepersonaliseerd leren steeds meer vorm. Gepersonaliseerd leren betekent dat ieder kind op eigen niveau en op eigen wijze werkt. Dat is onder andere nodig om kinderen goed voor te bereiden op wat de 21e eeuw van ze vraagt en om het onderwijs voor leerkrachten meer behapbaar te maken. Er wordt nog onderzocht welke (ondersteunende) digitale middelen kunnen worden ingezet. Daarnaast wil de commissie, om kennis met elkaar te delen en kinderen de mogelijkheid te geven om meer met leeftijdsgenootjes op te trekken, de samenwerking met andere kleine scholen vorm gaan geven.

De gebouwencommissie is bezig de ideeën met betrekking tot de vormgeving en exploitatie van het gebouw te concretiseren. Er wordt onder andere nagedacht over het energieneutraal maken van de school, de afstemming van het gebouw op het onderwijsconcept en over mogelijke andere (samenwerkings)partners in het gebouw. Momenteel wordt er een inventarisatie gemaakt van organisaties die zich in het gebouw willen huisvesten en hun wensen als het gaat om de inrichting ervan. Duidelijk is al dat de bibliotheek een plek zal krijgen in het gebouw. Een van de wensen van de school is om een kindcentrum te vormen met dagopvang, school en bso.

De commissie dorpsparticipatie houdt zich bezig met wat het dorp kan doen om de school (financieel) te ondersteunen. In januari 2016 wordt het onderhoud van de school (voor zover mogelijk) overgedragen aan de dorpsbewoners. Om voor langere tijd gegarandeerd te zijn van vrijwilligers worden vacatures uitgezet in de plaatselijke vacaturekrant. De commissie houdt zich daarnaast bezig met de verhuur van ruimten voor dorpsactiviteiten. Nu al wordt er (na schooltijd) een ruimte verhuurd aan De Rijdende Popschool. Bijzonder is dat er gaandeweg door allerlei partijen steeds nieuwe ideeën opkomen over hoe het dorp en de school elkaar (financieel) kunnen ondersteunen. Zo zijn er al plannen gemaakt voor de uitleen van gereedschappen aan school en heeft de school het plan opgevat om een maaltijdvoorziening te starten. Ook met als doel om de contacten tussen school en dorp te verstevigen. Het idee is om ouderen de mogelijkheid te geven om tussen de middag mee te eten op school.

Om een en ander ook juridisch goed te regelen, wordt er binnenkort een stichting opgericht, welke zal worden beheerd door een speciale juridische commissie. Mooi is dat deze stichting ook subsidies kan aanvragen die niet gerelateerd zijn aan onderwijs (denk bijvoorbeeld aan subsidies voor het energieneutraal maken van de school).