Informatiebijeenkomst TIII: (g)mr’en VCPO

Op 9 februari werden de (g)mr’en van VCPO bijgepraat over de wijze waarop de formele besluitvorming rond ‘Toekomstscenario III’ gaat plaatsvinden.

Harm Klifman van Van Beekveld & Terpstra gaf aan welke stappen er genomen moeten worden en welke verschillende actoren hierbij een rol spelen. (zie ‘Als besturen willen besluiten, wie komen ze dan tegen?). Hij benadrukte dat ‘Toekomstscenario III’ over scholenspreiding gaat en niet over personele en financiële gevolgen. Toch hadden een aantal gmr-leden nu al graag een uitwerking gezien van de mogelijke personele en financiële consequenties. Simon van der Wal legde uit dat het lastig is om hier een exacte inschatting van te maken, omdat dit van veel factoren afhankelijk is: “We zijn daar mee bezig, maar dit moet nog verder worden uitgewerkt en ontwikkeld. Ook de (g)mr zal hierbij betrokken worden. In de (meerjaren)begroting, waarin enkele fusies zijn verwerkt, is natuurlijk al wel een financiële prognose voor de komende jaren gegeven.”

Een aantal (g)mr-leden maakt zich zorgen over de fusies per 1 augustus 2015: “De formele besluitvormingsprocedure wordt naar alle waarschijnlijkheid vlak voor de zomer afgerond. Daardoor hebben scholen die per 1 augustus gaan fuseren geen tijd om zich voor te bereiden op deze fusie.” Simon van der Wal gaf aan dat de tijd weliswaar krap is, maar dat een aantal voorbereidingen nu reeds kunnen worden opgepakt. Zo is aan het personeel inmiddels gevraagd op welke school ze na de zomer willen werken en kunnen scholen ouders voorbereiden op de toekomstige schoolkeuze. Sommige scholen hebben, vooruitlopend op de formele besluitvorming, nu al een groot aantal zaken uitgewerkt.

Een andere vraag die tijdens de bijeenkomst naar voren kwam, is waarom de bestuurders in Leens niet voor een samenwerkingsschool hebben gekozen. Met het open houden van de school in Ulrum, dreigt cbs De Regenboog in Leens in de toekomst namelijk onder de 80 leerlingen te raken. Omdat obs De Lydinge nu al minder dat 80 kinderen heeft, voldoen beide scholen in Leens in de nabije toekomst niet meer aan het door de besturen gestelde criterium van 80 kinderen. De mr van cbs De Regenboog in Leens voorziet nu toch problemen ten aanzien van het uitgangspunt in TIII over maximaal twee combinatiegroepen. Simon van der Wal gaf aan dat deze keuze onder meer te maken heeft met het behoud van keuzevrijheid voor christelijk en openbaar onderwijs. Maar hij erkent de gevolgen en geeft aan dat hij open staat voor verder overleg hierover (lees voor verdere uitleg ‘Vragen en antwoorden n.a.v. de personeels- en (g)mr-bijeenkomsten’).