Stand van zaken ontwikkeling brede scholen Baflo, Leens en Winsum

In de dorpen Baflo/Rasquert, Winsum en Leens wordt over niet al te lange tijd gestart met de bouw van een brede school.

Bedoeling is dat in deze brede scholen onderwijs wordt gecombineerd met buitenschoolse opvang en voorzieningen op het gebied van sport, welzijn of cultuur. De schoolbesturen L&E en VCPO (en in Winsum ook de Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland en omstreken) zijn samen met de gemeenten Winsum en De Marne bezig met de ontwikkeling ervan. Hennie van Beek (zij is samen met Maarten Noordhoff procesbegeleider): “Het is een mooie oplossing om in te spelen op het dalende leerlingenaantal in dit gebied, omdat je gebruik kunt maken van elkaars faciliteiten. En door modulair en flexibel te bouwen kun je gemakkelijker een gebouw of ruimte afstoten of verhuren.” De verschillende partijen zien de nieuwbouw tegelijkertijd als een mooie kans om de gebouwen af te stemmen op het huidige of toekomstige onderwijsconcept. Hennie: “Veel betrokken scholen zitten momenteel in gebouwen die 30 jaar of ouder zijn. Die pas je niet zo gemakkelijk aan op hoe er nu gewerkt wordt. Je ziet op veel scholen bijvoorbeeld dat er op (drukke) gangen en in centrale ruimtes werkplekken zijn gecreëerd om zelfstandig te werken. Ook de later aangebrachte internetaansluitingen en smartborden zitten vaak op onlogische plekken. In de nieuwe gebouwen zouden er aparte instructie- en verwerkingsruimten gecreëerd kunnen worden en een passende ICT-infrastructuur neergezet. Een van Hennies taken is om teams mee te nemen in hoe ze hun (toekomstige) onderwijsconcept in het gebouw vertaald willen zien. “Binnenkort gaan we, om ideeën op te doen, met een aantal schoolteams op excursie naar een school met een nieuw onderwijsconcept en een bijpassend gebouw.”

De opzet en invulling van een brede school is afhankelijk van de behoeften en wensen van de verschillende partijen. Die zijn per dorp verschillend. Elk dorp zit dan ook in een andere fase van ontwikkeling. Hieronder per dorp een overzicht van de stand van zaken.

Brede school Baflo/Rasquert

In Baflo/Rasquert is inmiddels een ontwikkelingsplan gemaakt waarin de locatie, de samenwerkingspartners, het (voorlopige) programma van eisen en de begroting zijn opgenomen. Dit plan is op 31 maart 2015 door de gemeenteraad van Winsum aangenomen. De brede school zal worden gebouwd op de locatie van de Mathenesseschool in Rasquert. Beide scholen uit Baflo, obs Mathenesse en cbs Ichthus (Baflo), krijgen er onderdak. Andere betrokken partijen zijn de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, sportverenigingen en Dorpsbelangen.

De brede school moet een gebouw voor de toekomst worden, zo staat in het voorlopig programma van eisen. Ouders brengen hun kind naar een gebouw waar onderwijs, maar ook sociale aspecten, centraal staan. Het gebouw is duurzaam, kan minimaal 50 jaar mee en is ingericht op ‘samen waar het kan, apart wat moet’. Kenmerken van het gebouw zijn onder andere fris, zichtbaar, herkenbaar, open, geborgen, markant en op ontmoeting gericht. Het gebouw biedt voldoende ruimte om uit te breiden of delen af te stoten, is flexibel inzetbaar en kan onderdak bieden aan vele disciplines. Zo is het voorstel om een extra grote en hoge gymzaal te bouwen, die meer gebruiksmogelijkheden biedt. Dit is een wens vanuit het dorp waarvan de haalbaarheid onderzocht wordt. Nog voor de zomer start de gemeente samen met de gebruikers met het ontwerpen van het gebouw. Naar verwachting is het ontwerp en het voorstel voor het bouwbudget voor het eind van het jaar gereed. Beiden worden dan aan de gemeenteraad voorgelegd. De opening van de brede school is voorzien voor de zomer/het najaar van 2017.

Brede school Winsum

Op 31 maart 2015 besloot de gemeenteraad van Winsum ook verder te gaan met de noodzakelijke acties om te komen tot een brede school in Winsum. Plan is onder andere om de samenwerkingsschool obs 9 Wieken en obs Tiggeldobbe er in te huisvesten, samen met de scholen cbs Piramide en gbs De Wierde. Eerder werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat de locatie van De Twaalf Hoven met betrekking tot verkeersaspecten en ruimtelijke invulling een verantwoorde plek kan zijn voor de brede school en dat er onder ouders, teamleden en schoolbesturen breed draagvlak is voor nieuwbouw op deze locatie. De volgende stap is het opstellen van een ontwikkelingsplan. Daarin wordt onder andere aangegeven wie er (naast de scholen) nog meer gebruik gaan maken van de brede school. Ook wordt vermeld waaraan het gebouw moet voldoen. Bedoeling is om dit ontwikkelingsplan in het najaar van 2015 gereed te hebben. De verwachting is dat de brede school in de zomer/het najaar van 2018 wordt opgeleverd.

Brede school Leens

Op 28 april 2015 werd het ontwikkelingsplan en het bouwbudget voor de brede school in Leens door de gemeenteraad van De Marne vastgesteld. Met het oog op de gemeentelijke herindeling zal de brede school, door een ingroeimodel, worden gehuisvest in het gemeentehuis van gemeente De Marne. Er wordt onderdak geboden aan obs Lydinge, cbs De Regenboog, de peuterspeelzaal Bruintje Beer en een (nog nader te bepalen) organisatie voor kinderopvang. Ook hier staan het onderwijs en de sociale aspecten gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar centraal en zal het gebouw ingericht worden op ‘samen waar het kan en apart wat moet’. Betrokkenen zien onder andere een fris, markant en open gebouw voor zich, dat mogelijkheden biedt om uit te breiden of delen af te stoten. Naar verwachting is het ontwerp voor het eind van het jaar gereed. De verwachte opening van de brede school is zomer/najaar van 2017.